ವಿನೋದ್ ಭಗತ್ ಅವರ ಲೇಖನ : ಪ್ರಖರ ಚಿಂತಕ, ಸ್ವದೇಶಿ ನೇತಾರ ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್

ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ನವೆಂಬರ್ 30 ಅನ್ನು “ಸ್ವದೇಶಿ ದಿನ” ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಎದೆ ಬಡಿತ

Read more